Dataansvarlig: Psykolog Susanne Huynh, Ræveholmsvej 57, 1., 2690 Karlslunde,

CVR 30038843, mobil 61770988.

Orientering om behandling af personoplysninger.

Persondataforordningen, GDPR, som trådte i kraft den 25. maj 2018 kræver, at du bl.a. orienteres om hvilke oplysninger, der registreres om dig, og hvordan de udveksles med forskellige instanser.

Det kan du læse om i det følgende.

 

Tavshedspligt og journalpligt

Jeg har tavshedspligt og journalpligt. Jeg har tavshedspligt i forhold til det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer oplysninger om dig og det, vi taler om. Det vil sige, at jeg skriver korte noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg må ikke udlevere journalen til andre end dig, uden dit samtykke. Jeg har pligt til at opbevare din journal sikkert og fortroligt. Jeg har også pligt til at give aktindsigt, hvis dette ønskes.

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

 

Vedr. klinikkens registrering af dine oplysninger

I forbindelse med psykologisk behandling er klinikken ifølge lovgivningen “Dataansvarlig”, idet klinikken er forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og “Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser”.

Dataansvarlig betyder, at klinikken skal sørge for, at dine oplysninger bliver behandlet jf. gældende reglement. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan klinikken i den forbindelse bruger – og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Klinikken kan også modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet mig dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Klinikken indberetter vores samtalerne til Sygesikringen og Sygeforsikring ”Danmark”. Du skal selv lægge ud, hvis en kommune eller et forsikringsselskab betaler dine samtaler.

Din journal skrives og opbevares i klinikken digitale journalsystem. Psykologen har pligt til at gemme dine journaloplysninger i 5 år efter sidste samtale, hvorefter de skal tilintetgøres.

 

Typer af oplysninger

Klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Eventuelle helbredsoplysninger, der er relevante for behandlingen, og som du selv har oplyst.

Ved din henvendelse via vores kontaktformular, kan indsamles personfølsomme oplysninger, som opbevares sikkert. Vi opbevarer dine oplysninger indtil formålet med din henvendelse er afsluttet.

 

Formål

Klinikken behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Selve behandlingen.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse.
 • Afregningsformål.

Formål der tjener overholdelse af klinikkens forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.:

 • Oplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.

Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

 

Frivillighed

Når klinikken indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til klinikken.

Konsekvensen af ikke at give personoplysningerne vil være, at klinikken ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at du ikke vil kunne modtage behandling.

 

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der sendes startbrev og slutbrev/epikrise til egen læge.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger dit samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.
 • Som patient har du selv rettighed til at se dine egne oplysninger (indsigtsret).

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er klinikken forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig i forbindelse med den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt “Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser”.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i “Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016”.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos klinikkens databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra klinikken.

Klinikkens databehandler er Etera/CompuGroup Medical Denmark A/S, Olof Palmes Allé 44, 8200 Aarhus N, CVR nr: 24210529

 

Opbevaring og slettepolitik

Dine personoplysninger opbevares, så længe klinikken har behov for at varetage de overfor angivne formål. Klinikken har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen.

Der kan opstå tilfælde, hvor klinikken er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af ’Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelser’, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse og tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, Styrelsen for Patientklager eller til Psykolognævnet.

 

Utilsigtet hændelse

Fejl i sundhedsvæsnet forekommer. Disse sker utilsigtet, som en utilsigtet hændelse (UTH). Både sundhedspersoner og klienter/patienter og pårørende kan indberette en utilsigtet hændelse. Du kan læse yderligere via dette site www.stps.dk.

 

Etiske principper

Alle privatpraktiserende psykologer, som også er medlem af Dansk Psykologforening, er underlagt Etiknævnets principper og de Etiske principper for nordiske psykologer. Du finder rammer og vedtægter for begge sæt principper på Dansk Psykologforenings hjemmeside.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikkens indehaver psykolog Susanne Huynh:

Mail: susanne@psykologsh.dk, mobil: 61770988

 

Cookiepolitik for klinikkens hjemmeside

Nedenstående information er kun relevant for brugere af klinikkens hjemmeside www.psykologsh.dk

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” – i daglig tale cookiebekendtgørelsen.

Klinikkens hjemmeside www.psykologsh.dk anvender ikke cookies til brug for statistik, personalisering eller markedsføring.